آسمـان بـی خورشیـد

شعر

گفـتبـی مـنچگونه ای؟نمـی دانسـتحالِ آسمـانبـی خورشیـدپرسیـدن نـدارد