خنده

شـبِ طولانـی

جایِ خالـی
خنـده ها
پر نمی شود
بـا ثانیـه ها
جـان رفتـه
را
شـبِ طولانـی
فـزونـیِ
عـذاب اسـت
و بـس

دیدگاهتان را بنویسید