مرهم خواب

و خـواب
تمـام زخـم هایـم
را مـرهـم اسـت
اگـر
مـرا
نیمـه شبـی
بـه حوالـی تـو برسـانـد
پـس از آن
بیـداری
چـه هولنـاک
و بیهـوده خواهـد بـود

دیدگاهتان را بنویسید