بــی انــدازه میمیــرم

بــه ســانِ
ماهــیِ غلتــان
میــانِ خشکــی و آب
در فـراقــت
مــن
چــه
بــی انــدازه میمیــرم
هــر روز

دیدگاهتان را بنویسید