انتهـای جنـون

آخـر سـر
غمـت
بـا خـود
خواهـد بـرد
مـرا
بـه دور دسـت هـا
انتهـای جنـون
شکسـتِ فصـل سکـوت
آنجـا کـه
مـرا صـدا میـزنی
بــا بـالِ دلتنگـی ها
سـویـت
بـی درنـگ
پـرواز می کنـم

دیدگاهتان را بنویسید