بـرگ پاییـزی

بــه قـاب
خواهــم
گرفـت
خــشِ خــشِ
آن
بـرگ پاییـزی
را
کـه از آمدنــت
خبــر دهــد

دیدگاهتان را بنویسید