اسـارتِ زمـان

رفتنـت
اسـارتِ زمـان
بـود
در بهـاران
از انجمادِ شکفتگان
پیداست
خـزان
بـر تــنِ عریـانِ ما
زمستـانِ ابـدی
خواهد دوخت

دیدگاهتان را بنویسید