آهستـه

روزهـا
کمی آهستـه تـر
ترسـم
که به زوال رود
خاطراتم
از پس آن
ز جان رفته خویش را
چگونه بازیابم؟

دیدگاهتان را بنویسید