شـبِ دلتنـگی

سحـر می شود
شـبِ دلتنـگی
بـه وسعـت ِ
عذابِ یک قـرن
قسـم
بـه آخـریـن
قطـره‌ مصلـوب
در چشمـانـم
آن دم کــه
بـارهــا
بـه تمنـّا می خوانـد
تـــو را

دیدگاهتان را بنویسید