بهار من

بهـارِ مـن

بهـار آمـد
بهـارِ مـن نیـامـد
بـر تـنِ رنجـورِ مـن
اینچنیـن
زخـمِ پیاپـی
مـی زنـد
گـردش دوران

دیدگاهتان را بنویسید