شعر بهاران

در پـی بهـاران

در پـی بهـارانـم
آن بهـار
کـه تـو را
ارمغـان آورد
ورنـه
ایـن
تـنِ یـخ زده
از انـدوه
با هـزاران
گـردش فصـل
سبـز
نخـواهـد شـد

دیدگاهتان را بنویسید