چشمهـایـش

چشمهـایـش

و
چشمهـایـش
اگـر دریـا
بـود
بـرای
غـرق شـدن
لحظـه ای
تـردیـد نمـی مـانـد

دیدگاهتان را بنویسید