فردایی که نیستی

می ترسم
مرا
به فردایی که نیستی
مسپار
بگذار
بمانم در گذشته
آنجایی که
یگانه دست تو
امن ترین سقف جهان
بود

دیدگاهتان را بنویسید