فانوس به دست

فانوس به دست
چشم هایم
در کوچه پس کوچه های
شهر می گردد
بیهوده است
در انتظار کسی هستم
که دیگر نمی آید

دیدگاهتان را بنویسید