فسادناپذیر مطلق (به مناسبت شهادت امیرکبیر)

▫️وقایع نگار مشهور، رابرت گرانت واتسون همت امیرکبیر را در برانداختن رشوه خواری می ستاید و می گوید : ‌«امیر نظام بکلی مافوق آن بود که کسی بتواند او را به رشوه بفریبد؛ مصمم گشت آن نظام رشوه خواری را که از شش جهت احاطه اش کرده بود، براندازد…در نظر ایرانیان فوق العاده ترین و حتی شگفت انگیز ترین جنبه اخلاقی امیر همان فسادناپذیری مطلق وی بوده است.»

▫️به گفته دکتر پلاك اتریشی «پولهایی که میخواستند به او به رشوه دهند و نمی گرفت، صرف کشتن او شده است. »
▫️عین این سخن را واتسون نیز می آورد: « پولی که امیر نظام حاضر نبود بگیرد در راه برانداختن او خرج گردید».
▫️وسواس او در درستی بحدی بود که از هدیه وارمغان هم بدش می آمد، و رسم مژدگانی و انعام دادن را هم منسوخ ساخت.
▫️در نامه ۲۴ ربیع الاول ۱۲۶۷ به میرزا محمدخان کارپرداز حاجی ترخان نوشت: «اینکه برای اینجانب ظرف آب پاشی فرستاده بود، این چیزها مایه خرسندی و خشنودی اینجانب نمی شود. زیادی خدمتگزاری آن عالیجانب باعث مزید میل و محبت اینجانب است، نه اینجانب و نه خدام اعتاب علیه پادشاهی هیچکدام به جز ظهور خدمتگزاری توقع دیگر نداريم».

© امیرکبیر و ایران/ آدميت، ص۳۲۰

دیدگاهتان را بنویسید

کانال علوم‌ سیاسی و تاریخ

اگه علاقمند به مطالب سیاسی و تاریخی هستی در کانال تلگرام ما عضو شو!

عضویت در کانال
بستن