مرا نگاه کن

مرا
نگاه کن
در چشم هایت
رها شوم
آنجا
جهان دیگری است
نه مرگ دارد
نه اندوه
برای جاودانه زیبا
زیستن
حیاتی دیگر است

دیدگاهتان را بنویسید