وطنم باش

میان
من و تو
جز این
معامله ای
نیست
وطنم باش
یا به
چشمان تو
پناهنده
می شوم

دیدگاهتان را بنویسید