شناسایی دو فاکتو و شناسایی دوژور

▪️ الف: شناسایی دوفاکتو:
شناسایی شرطی و مطلقاً محدود به سرزمین است که تحت کنترل و تسلط دولت یا حکومت جدید درآمده است و ممکن است بر اثر تغییر اوضاع باطل و بی‌اثر گردد و متضمن ایجاد روابط سیاسی محدود، ناقص و موقتی است و در روابط تجاری و اقتصادی به صورت ابتدایی و بدون تبادل هیأتهای دیپلماتیک رسمی توسه می‌یابد.

این شناسایی محدود است و روابط حقوقی و دیپلماتی کامل ایجاد نمی‌شود زیرا از دیدگاه دولت شناسنده، دولت جدید هنوز نمی‌تواند یا نمی‌خواهد تعهدات بین المللی را به عهده بگیرد از این رو برخی دولتها مانند انگلستان به نمایندگان چنین دولتهایی مصونیت دیپلماتی نمی‌دهند. زیرا اینگونه شناسایی را شامل روابط دیپلماتی کامل نمی‌دانند ولی آمریکا به نمایندگان این کشورها مصونیت دیپلماتیک می‌دهد.

▪️ ب: شناسایی دوژوره:
شناسایی سیاسی یک دولت یا حکومت به طور رسمی و قانونی که متضمن برقراری روابط کامل دیپلماتیک با آن دولت است شناسایی دوژوره به دنبال شناسایی دوفاکتو صورت می‌گیرد.

این کشور توانا برای کاربرد قدرت در قلمرو خود و اجرای تعهدات بین المللی را دارد و شناسایی دوژوره شامل روابط کامل دیپلماتی و مصونیت برای نمایندگان سیاسی است.

دیدگاهتان را بنویسید

کانال علوم‌ سیاسی و تاریخ

اگه علاقمند به مطالب سیاسی و تاریخی هستی در کانال تلگرام ما عضو شو!

عضویت در کانال
بستن