نظريه اندام وارگي دولت

نظريه دولت به عنوان پديده اي اندام وار، دولت را از حيث كاركرد، تكوين و تكامل به اندام واره هاي پيشرفته مانند مي كنند. از اين ديدگاه به سخن درست تر، دولت همانند ارگانيسم نيست، بلكه خود موجود اندام وار پيچيده اي است. دولت مانند نبات و حيوان ارگانيسمي طبيعي است كه از سه خصلت عمومي ارگانيسم هاي پيشرفته يعني ارتباط داخلي ميان اجزاء، توسعه و رشد از درون و دروني بودن هدف و غايت برخوردار است. دولت ابزاري نيست كه انسان براي تأمين هدف خاصي آن را ايجاد كرده باشد، بلكه همانند خانواده و جامعه مدني، اندام واره اي است كه خود تحول و تكامل يافته و حاوي غاياتي والاتر از غايات جزيي و فردي است. دولت به عنوان پديده اي مركب به خانواده و جامعه مدني وحدت مي بخشد و خود شكل تكامل يافته تر خانواده و جامعه مدني است .

دیدگاهتان را بنویسید

کانال علوم‌ سیاسی و تاریخ

اگه علاقمند به مطالب سیاسی و تاریخی هستی در کانال تلگرام ما عضو شو!

عضویت در کانال
بستن