گروه های ذی نفع (Advocacy groups)

گروه های ذی نفع یا گروه های دی نفوذ مجموعه‌‌‌ای از افراد هستند که برای دنبال کردن منفعت مشخصی گردهم می آیند. 🔹 این گروهها به منظور تامین منافع خود بدنبال تاثیر بر روند سیاست گذاری و تصمیمات مقامات مسئول هستند.🔹 در بیشتر موارد گروه های ذینفوذ برای رسیدن به اهداف خود جلب توجه افکار … ادامه