گروه های جماعتی

▫️یکی از انواع گروه ها در جامعه می باشند که اصلی ترین ویژگی آن ریشه داشتن در بافت جامعه است.▫️عضویت در این نوع گروه ها بر اساس اصل و نسب است و از راه هایی مثل عضوگیری رسمی، عضویت صورت نمی پذیرد. ▪️▪️تفاوت با گروه های ذینفع▫️گروه های جماعتی برخلاف گروه های ذینفع مرسوم که … ادامه