پلوتوکراسی ( Plutocracy)

واژهٔ پلوتوکراسی از واژهٔ یونانی «پلوتوس» به معنای «ثروت» می‌آید و منظور از آن حکومت مستقیم یا غیرمستقیم یک اقلیّت ثروتمند و بهره‌مند بر دیگر افرادِ ملّت است که در واقع پایه حکومت ثروت افراد می باشد.پلوتوکراسی به عنوان یک دولت ، جامعه یا دولت تعریف می شود که تحت کنترل و اداره یک طبقه … ادامه