نظريه اندام وارگي دولت

نظريه دولت به عنوان پديده اي اندام وار، دولت را از حيث كاركرد، تكوين و تكامل به اندام واره هاي پيشرفته مانند مي كنند. از اين ديدگاه به سخن درست تر، دولت همانند ارگانيسم نيست، بلكه خود موجود اندام وار پيچيده اي است. دولت مانند نبات و حيوان ارگانيسمي طبيعي است كه از سه خصلت … ادامه نظريه اندام وارگي دولت