نه اولی است و نه آخری!/مهرشاد سهیلی

مهرشاد سهیلی

تقصیر مهرشاد سهیلی و امثالهم نیست، تقصیر خاوری و امثالهم نیست، وقتی که مسوول گزینی و طی کردن پله های ترقی منوط به نه تخصص بلکه به برخی از رفتارهای ظاهری و نمایشی می شود، سهیلی ها قارچ گونه تکثیر می شوند. امثال مهرشا دسهیلی زیاد است و اگر شاید کمی دز پایین عمل می … ادامه