جاهلین به فلسفه عاشورا/ حیدر ولی زاده

اعدام ثقةالاسلام تبریزی

◽️جاهلین به فلسفه عاشورا آن مردمانی هستند که ایام محرم و عاشورای حسینی را فقط در مدح خوانی، ثناگویی، سینه زنی و گریه و زاری خلاصه کرده اند، نه این که نویسنده متن مخالف با این اقدامات باشد اما نگاه تک بعدی و صرفاً این چنینی به عاشورا و آشنا نبودن با معارف قیام بدون … ادامه جاهلین به فلسفه عاشورا/ حیدر ولی زاده

صدور فرمان مشروطیت

۱۱۴سال پیش (به دنبال گسترش تحصن مشروطه خواهان) در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵، مظفرالدین شاه قاجار فرمان برقراری نخستین حکومت مشروطه در ایران را صادر کرد.▫️ در این فرمان که خطاب به مشیرالدوله صدراعظم صادر شد، آمده است: «. . . در این موقع که رأی همایون ملوکانه ما بدان تعلق گرفت که برای رفاهیت و … ادامه صدور فرمان مشروطیت