منابع مهم ارشد علوم سیاسی

 ۱٫ مبانی علم سیاست

  • سیاست‌شناسی (دکتر قوام)سمت
  • بنیادهای علم سیاست (دکتر عبدالرحمن عالم-نی
  • بخش اول (مبانی نظری علم سیاست) آموزش دانش سیاسی (دکتر حسین بشیریه)
  • سیاست و حکومت جدید (دکتر عبدالرحمن عالم)

ادامه