نخستین مجلس شورای ملی

▫️فرمان مشروطیت در اصل فرمان تشکیل مجلس شورای ملی است که مظفرالدین شاه قاجار در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ خورشیدی امضا کرد.▫️سه روز پس از آن، مظفرالدين شاه در فرمان ديگري صدراعظم خود مشيرالسلطنه را مأمور تأسيس مجلس شورا و تدوين نظام نامة انتخابات كرد.▫️ جلسه اي با حضور رجال و علما در مدرسة نظام براي … ادامه