فراملی گرایی

▫️فراملی‌گرایی یا اینترناسیونالیسم (Internationalism)، مفهومی کلی است که بر عقاید و سیاست‌های منجر به منافع مشترک اقوام و ملت‌ها، تکیه دارد و از همکاری سیاسی و اقتصادی بیشتر ملت ها حمایت می کند.▫️این عقیده، با ملی‌گرایی (ناسیونالیسم) در تضاد است. اینترناسیونالیست‌ها برآن‌اند که در صورت امکان‌نداشتن همکاری میان حکومت‌ها، این مساعدت بین ملت‌ها قاعدتاً امکان … ادامه فراملی گرایی