عهدنامه فرهاد پاشا

عهدنامه فرهاد پاشا ۴۳۰ سال پیش در چنین روزی عهدنامه فرهاد پاشا پس از جنگی طولانی از ۱۵۷۸ تا ۱۵۹۰ میان امپراتوری صفوی و امپراتوری عثمانی در تاریخ ۲۱ می ۱۵۹۰ منعقد شد. این عهدنامه به عهدنامه استانبول یا عهدنامه فرهاد پاشا (نام یکی از سرداران حکومت عثمانی) معروف است.در این عهدنامه ایران مالکیت عثمانی … ادامه عهدنامه فرهاد پاشا