صدور فرمان مشروطیت

۱۱۴سال پیش (به دنبال گسترش تحصن مشروطه خواهان) در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵، مظفرالدین شاه قاجار فرمان برقراری نخستین حکومت مشروطه در ایران را صادر کرد.▫️ در این فرمان که خطاب به مشیرالدوله صدراعظم صادر شد، آمده است: «. . . در این موقع که رأی همایون ملوکانه ما بدان تعلق گرفت که برای رفاهیت و … ادامه صدور فرمان مشروطیت