شناسایی دو فاکتو و شناسایی دوژور

▪️ الف: شناسایی دوفاکتو: شناسایی شرطی و مطلقاً محدود به سرزمین است که تحت کنترل و تسلط دولت یا حکومت جدید درآمده است و ممکن است بر اثر تغییر اوضاع باطل و بی‌اثر گردد و متضمن ایجاد روابط سیاسی محدود، ناقص و موقتی است و در روابط تجاری و اقتصادی به صورت ابتدایی و بدون … ادامه شناسایی دو فاکتو و شناسایی دوژور