شـبِ دلتنـگی

سحـر می شود شـبِ دلتنـگی بـه وسعـت ِ عذابِ یک قـرن قسـم بـه آخـریـن قطـره‌ مصلـوب در چشمـانـم آن دم کــه بـارهــا بـه تمنـّا می خوانـد تـــو را