دل های گره خورده

گاهیمن می مانمو یک شب تارو خیالیکه آویخته ام به دارشاید ببرداز سرم خاطراتتبیهوده تلاشی استکدامین طناب دارجدا کنددل های گره خورده را؟