خدای رنگین کمان

شکسـته اسـت دلِ رنگیـن کمـان بـه رگبـار ابرهـای تیـره خدایـش مبهـوت از شـرارت سیـاه دل ها آسمانـش دلتنـگ بـی تـاب فـردا بـه مسلـخ بـرود خـورشیـدش چـه مـی شـود؟