ستون پنجم(Fifth column)

ستون پنجم گروه کوچکی از مردم هستند که گروه بزرگی مانند یک ملت یا شهر محاصره شده را ویران و یا تضعیف نموده و برای گروهی از دشمنان کار می‌کنند. فعالیت‌های آنان ممکن است آشکار یا پنهان باشد. اقدامات پنهانی ستون پنجم می‌تواند شامل خرابکاری، اطلاعات غلط و جاسوسی در خطوط دفاعی به هواداری از … ادامه