دموکراسی خلق

اصطلاح «دموکراسی خلق» از رژیم های کمونیستی ارتدکسی برگرفته شده است که بر اساس الگوی شوروی پس از جنگ جهانی دوم به وجود آمدند. اما در این جا برای اشاره کلی به الگوهای گوناگون دموکراتیک به کار برده شده که سنت مارکسیستی آنها را ایجاد کرده است.اگرچه این الگوها تفاوت هایی دارند، تضاد آشکاری با … ادامه