خواب شیرین

رقص کناناز میاندشت های بی پایانخواهیم گذشتتمام گل ها رافرش پایتخواهم کردبه دریا که رسیدیمبرایتقصر بلورینخواهم ساختدر بلندای کوهامادلم با توهوای پرواز داردچه کنم اگر پروازمر از خواب شیرینبیدار کند؟

کانال علوم‌ سیاسی و تاریخ

اگه علاقمند به مطالب سیاسی و تاریخی هستی در کانال تلگرام ما عضو شو!

عضویت در کانال
بستن