خواب شیرین

رقص کناناز میاندشت های بی پایانخواهیم گذشتتمام گل ها رافرش پایتخواهم کردبه دریا که رسیدیمبرایتقصر بلورینخواهم ساختدر بلندای کوهامادلم با توهوای پرواز داردچه کنم اگر پروازمر از خواب شیرینبیدار کند؟