دولت گرایی

دولت گرایی باوری کلی است مبنی بر این که دولت باید کنترلی بنیادین و متمرکز بر امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داشته باشد و بر این ایده مبتنی است که دخالت دولت، مناسب ترین ابزار حل مسائل سیاسی و دستیابی به توسعه اقتصادی و اجتماعی است. بنیان این دیدگاه، باور عمیق و خلل ناپذیر به … ادامه