دکترین ترومن (Truman doctrine)

دکترینی بود که در سال ۱۹۴۷ توسط رئیس جمهور آمریکا، هری اس.ترومن، مطرح و در سال ۱۹۴۸ بسط داده شد. وی در یک سخنرانی بر چهار اصل دراین زمینه تأکید کرد: حمایت از جامعه ملل، حمایت از برنامه تجدید حیات اروپا، کمکهای دفاعی و نظامی و بالاخره اجرای برنامه‌ای برای رشد علمی، صنعتی و پیشرفت … ادامه دکترین ترومن (Truman doctrine)