تفرقه بینداز و حکومت کن ( divide et impera)

▫️یک استراتژی است که برای به دست آوردن یا نگهداری قدرت (سیاسی و اجتماعی) استفاده می شود.▫️در این روش قدرت به بخش‌های کوچکتری که هر یک از این بخش‌های کوچکتر به تنهایی قدرت کمتری از اجراکنندهٔ این استراتژی را دارند، شکسته می شود.▫️بدین صورت اجرا کننده استراتژی قدرت را تحت کنترل خود حفظ خواهد کرد. … ادامه