الحاق گرایی(Irredentism)

الحاق گرایی به هر نوع جنبش سیاسی یا اجتماعی گفته می‌شود که در آن گروهی خواستار بازستاندن یا اشغال دوبارهٔ سرزمین از دست‌رفتهٔ مادری خود می‌شوند. به عبارتی دیگر الحاق گرایی جنبشی سیاسی قومی یا ملی در کشوری است که خواهان بازگرداندن سرزمینی با مشترکات زبانی و فرهنگی و قومی است که ضمیمهٔ خاک کشوری … ادامه الحاق گرایی(Irredentism)