فسادناپذیر مطلق (به مناسبت شهادت امیرکبیر)

▫️وقایع نگار مشهور، رابرت گرانت واتسون همت امیرکبیر را در برانداختن رشوه خواری می ستاید و می گوید : ‌«امیر نظام بکلی مافوق آن بود که کسی بتواند او را به رشوه بفریبد؛ مصمم گشت آن نظام رشوه خواری را که از شش جهت احاطه اش کرده بود، براندازد…در نظر ایرانیان فوق العاده ترین و … ادامه