خالق من

من پروازم اوج من تویی
من آوازم ساز من تویی
من آتشم گرمای من تویی
ماه و خورشید و شب و روز هم كه باشم
مثل آسمان سایه بر دریا هم افكنده باشم
مثل رود گهی آرام و گهی خروشان هم باشم
من مخلوقم خالق من تویی

۱۳۹۶/۲/۱۵

دیدگاهتان را بنویسید