بــی انــدازه میمیــرم

بــه ســانِ ماهــیِ غلتــان میــانِ خشکــی و آب در فـراقــت مــن چــه بــی انــدازه میمیــرم هــر روز