سه نوع اقتدار از نظر ماکس وبر

اقتدار authority : قدرت مشروعیت یافته از نظر قانون یا سنت یا کاریزماتیک می باشد. درواقع قدرتی است که به نوعی مورد پذیرش واقع شده است. ۱️⃣ اقتدار سنتی : سنت ها و اعتقاد به انها و مقدس دانستن گذشته ازلی است که باعث اقتدار است. ۲️⃣ اقتدار کاریزماتیک: تاکید بر ویژگی های خارق العاده … ادامه